Zgodbe moderne arhitekture
Communicating Modern Architecture
Na začetku letošnjega leta so člani interdisciplinarne skupine Garnitura začeli s priredbo gradiva o Jožetu Plečniku, s katerim bi dobili vpogled, ki bi segel globlje od površinskih interpretacij. Iskanje lastnega mnenja o arhitektovem delu so začeli z njegovim humanističnim pristopom k arhitekturi in njegovim celostnim posegom v urbano tkivo Ljubljane, zlasti v tako imenovani vodno in kopensko os. Skupina Garnitura je v Plečnikovem delu prepoznala vernakularne poteze, ki jih je, pogosto subtilno in na uporabniku prilagojen način, uporabljal, da bi nadomestil obstoječe strukture in stavbe.

Adam Štěch, strokovnjak za arhitekturno zgodovino in soustanovitelj ustvarjalne skupine OKOLO, je kot mentor skupine Garnitura novemu občinstvu predstavil arhitekturno zapuščino priznanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, pri čemer se je oprl na arhitektovo izrazito človeško vizijo mesta Ljubljane.

Spomeniki vzdolž vodne in kopenske osi so opremljeni z označbami s kodami QR, ki obiskovalce usmerjajo na spletno stran z vsebino, povezano s Plečnikovim značilnim pristopom k oblikovanju. Njegovo osnovno zanimanje za obliko in formo je skupini služilo kot navdih za ustvarjanje keramike, lesenih igrač in potiskanih tekstilij, medtem ko ustvarjalna fotografska dokumentacija raziskuje in razkriva današnje posege v arhitektove spomenike. Vse našteto je zbrano na spletni strani projekta in v knjižici, ki v večplastni zasnovi predstavljata in povezujeta različne izdelke. Več dogodkov se bo zvrstilo v prenovljeni Plečnikovi trafiki na Tromostovju. Med bienalom BIO27 bodo tam organizirali improvizirane prodajalne, delavnice in gostili druge produkcijske skupine, ki sodelujejo na bienalu. Predvsem pa bo trafika služila kot zbirna točka za BIO27 in izhodišče za vodene sprehode vzdolž Plečnikovih osi.

Člani skupine:
Sara Bezovšek, Miha Gašperin, Lin Gerkman, Neža Lukančič, Maruša Mazej, Eva Popit in Brina Steblovnik
'Plečnik's Ljubljana' is a phrase that is very common, almost irritatingly so. At the beginning of this year, members of the interdisciplinary group Garnitura began to re-work the material on Jože Plečnik beyond surface-level interpretations. The search for their own reflection on the architect's work began with his humanistic approach towards architecture and his holistic intervention in the urban fabric of Ljubljana, namely in the so-called water and land axes. Garnitura has recognised vernacular gestures within Plečnik's work which he used – often subtly and in a user-centred way – to replace existing structures and buildings.

Adam Štěch, an architectural historian and co-founder of the creative group OKOLO, has mentored Garnitura to communicate the architectural legacy of the renowned Slovenian architect Jože Plečnik to new audiences by drawing on the architect’s profoundly human vision for the city of Ljubljana.

Monuments along the water and land axes are highlighted by markers with a QR code that redirects the visitor to a web page with content related to Plečnik's distinctive approach to design. His fundamental interest in shape and form inspires the team’s ceramics, wooden toys and printed textiles, while creative photographic documentation explores and exposes today's interventions in the architect's monuments. All of the above is brought together in a project webpage and a booklet that present and connect different products through a multi-layered design. More of the action takes place in Plečnik's renovated kiosk on Tromostovje. During BIO27, they will stage pop-up shops, workshops, and host other production groups from the biennial there. But most importantly the kiosk is a meeting point for BIO27 and a starting point for guided walks along Plečnik's axes.

Team members:
Sara Bezovšek, Miha Gašperin, Lin Gerkman, Neža Lukančič, Maruša Mazej, Eva Popit in Brina Steblovnik