Plečnikovi načrti/Plečnik's plans
Pri raziskovanju Plečnikovih vernakularnih potez smo se posvetili predvsem bogati zapuščini v ljubljanskih arhivih. Poleg sodobnih fotografij, ki so odličen vir in primerjalno gradivo, smo pri odpiranju starih arhivskih škatel, povezanih z arhitektovim delom, naleteli tudi na kopico načrtov. Ti dokazujejo Plečnikovo tankočutno načrtovanje in posvečanje podrobnostim – pa tudi njegovo nenehno spreminjanje idej.
In researching Plečnik's super-vernacular gestures, we looked primarily at the rich legacy in the archives of Ljubljana. In addition to contemporary photographs, which serve as an excellent source and comparative material, we also came across a bunch of plans when opening old archive boxes related to the architect's work. These demonstrate Plečnik's fine planning and attention to detail – as well as his constant changing of ideas.
Vir: ZAL zbirke načrtov (SI ZAL, LJU 334; SI ZAL LJU 493); Arhiv Republike Slovenije (AS 73 NUK, SI AS 1068 Zbirka načrtov, serija 11, SI AS 1068 Zbirka načrtov, serija 3)
Source: ZAL zbirke načrtov (SI ZAL, LJU 334; SI ZAL LJU 493); Arhiv Republike Slovenije (AS 73 NUK, SI AS 1068 Zbirka načrtov, serija 11, SI AS 1068 Zbirka načrtov, serija 3)